Minister de Visserschool

(Scroll for the English version)

Toen dr. Johannes Theodoor de Visser in 1918 minister werd was hij de eerste minister van Onderwijs. Vóór hem was Onderwijs altijd een bijzaak geweest voor een minister met een andere portefeuille. Onderwijswetten waren er al vanaf kort na 1800. Die gingen uit van openbaar onderwijs voor alle kinderen, betaald door de overheid. Het christelijk deel van de bevolking verzette zich daar erg tegen. Er werden eigen scholen opgericht, waarbij de ouders zelf het bestuur vormden. Zij moesten ook zelf de scholen en de leraren betalen. Minister de Visser is de man geweest die een einde maakte aan die ongelijkheid. In 1920 maakte hij een onderwijswet waarin de financiering van het onderwijs aan alle kinderen in Nederland gelijkgetrokken werd. Het maakte niet meer uit of een kind op een openbare school of op een bijzondere school zat.

Ook in Maassluis waren openbare en bijzondere scholen. Zo was er de christelijke Wilhelminaschool op ‘t Hoofd, 450 meter hier vandaan. In 1920 werd die te klein. Het schoolbestuur besloot om een tweede school te starten, meer in het centrum van de stad. Het moest een school worden voor lager onderwijs (basisonderwijs) en uitgebreid lager onderwijs (mavo en vmbo-T).

Het initiatief voor de nieuwe school werd positief ontvangen en de gemeente wilde hieraan meewerken. In 1921 nam de gemeenteraad besluiten over de financiering van de bouw en de verkoop van de grond. Toch zou het nog tot 1923 duren, met tussenkomst van minister de Visser, voor met de bouw werd gestart.

De school is ontworpen door de Maassluise architect Jan van Luipen en is gebouwd in een fraaie Art Deco bouwstijl. Die is duidelijk te zien in de verschillende stijlelementen in de gevels, zoals de vormen variatie in baksteen, de muurdammen tussen de ramen en het driedimensionale metselwerk, maar ook in de gelijkvormigheid van de hoofdingang en de twee vleugels. De eerste steen voor het schoolgebouw is gelegd op 10 april 1923 door de tweejarige Johannes Schweitzer, zoon van de voorzitter van de schoolvereniging.

Als naam voor de school koos men voor Minister de Visserschool. Op 26 september 1923 was het schoolgebouw gereed en de opening gebeurde door de naamgever, minister dr. Johannes Theodoor De Visser. De school is nu nog steeds een beeldbepalend gebouw. De gevels en het dak zijn aangewezen als gemeentelijk monument.

De school is twee keer vergroot met een aanbouw. De naam werd jaren geleden veranderd in Het Spectrum. In 2018 werd het gebouw door de school verruild voor een nieuw gebouw in de wijk Sluispolder-west. De gemeenteraad besloot om het lege schoolgebouw te laten herontwikkelen. In het bestaande gebouw zijn 14 appartementen gekomen. De uitbouw van 1956 werd weggehaald en op die plaats werden 6 boven- en benedenwoningen gezet, met gevels die passen bij de Art Decostijl van het gebouw uit 1923. In 2021 kregen de bewoners de sleutels van hun nieuwe huis.
In 2022 liet de Historische Vereniging Maassluis de gevelsteen restaureren in zijn staat van 1923.

++++++++++++++++++++

THE MINISTER DE VISSERSCHOOL

When Johannes Theodoor de Visser PhD became minister in 1918, he was the first Minister of Education. Before him, Education had always been an afterthought for a minister with a different portfolio. Education laws have been in place since shortly after 1800. They were based on public education for all children, paid for by the government. The Christian part of the population strongly opposed this. Own schools were established, with the parents themselves forming the board. They also had to pay for the schools and the teachers themselves. Minister de Visser was the man who put an end to that inequality. In 1920 he made an education law in which the financing of education for all children in the Netherlands was equalized. It no longer mattered whether a child attended a public school or a private school.

There were also public and private schools in Maassluis. For example, there was the Christian Wilhelmina school, some 450 meters away from here. In 1920 it became too small. The school board decided to start a second school, more in the centre of the city. It was to be a school for primary education and comprehensive primary education.

The initiative for the new school was received positively and the municipality wanted to facilitate this. In 1921 the city council took decisions on financing the building and the sale of the land. However, it would take until 1923, with the intervention of Minister de Visser, before construction started.

The school was designed by the architect Jan van Luipen from Maassluis and is built in a beautiful Art Deco architectural style. This is clearly visible in the different style elements in the facades, such as the variation of shapes and colours in brick, the wall dams between the windows and the three-dimensional masonry, but also in the uniformity of the main entrance and the two wings. The foundation stone for the school building was laid on April 10, 1923 by two-year-old Johannes Schweitzer, son of the president of the school association.

Minister de Visserschool was chosen as the name for the school. On September 26, 1923, the school building was ready and the opening was done by its namesake, minister Johannes Theodoor De Visser PhD. The school is still an iconic building today. The facades and roof have been designated a municipal monument.

The school has been enlarged twice with an extension. The name was changed to The Spectrum years ago. In 2018, the school exchanged the old building for a brand new one in the Sluispolder-west area. The city council decided to have the empty school building redeveloped. 14 apartments have been built in the existing building. The 1956 extension was removed and 6 upstairs and downstairs apartments were built on this site, with facades that match the Art Deco style of the 1923 building. In 2021 the residents received the keys to their new home.
In 2022, the Maassluis Historical Association had the facing stone restored to its 1923 state.