De Goude Leeuw

(Scroll for the English version)

Al voor Maassluis zelfstandig werd stond Herberg De Goude Leeuw hier vlakbij, aan de Noordvliet tegenover de Wagenbrug, waar nu Monsieur Paul is. De herberg had een opvallende gevelsteen met het reliëf van een springende leeuw in goudkleur op een blauwe achtergrond. Die steen was handig om de herberg te kunnen vinden, want huisnummers waren er nog niet.

Naast of achter de herberg zal de stal hebben gelegen. Veel reizigers reisden per koets of per paard. De herberg lag erg gunstig voor de trekschuit. Die vertrok hier vanaf de Veerstraat (achter u) en voer naar Delft.

Aan de andere kant van de dijk (aan het einde van de straat) lag in de haven de veerboot naar Den Briel. Sjouwers of kruiers waren beschikbaar om met een kruiwagen de bagage van de gasten van de boot naar de herberg te brengen. Zo was het hier een overstappunt van verschillende vervoermiddelen en konden reizigers overnachten voor ze verder reisden. Ze konden kiezen uit twee herbergen. De Moriaan, aan de Haven, was een duur en druk etablissement. De Goude Leeuw was rustiger en betaalbaarder. Hoewel de kleine bedsteden niet bij elke gast in de smaak vielen. Vooral buitenlandse gasten waren dat niet gewend.

Herbergier Van Steelant was ook Schepen van Maassluis. Hij was belast met de rechtspraak in het dorp. Herberg De Goude Leeuw diende daarbij als ‘Regthuys’, vooral voor voogdijzaken. De catering was op deze wijze goed verzorgd. Hoewel er ook over het eten wel wat klachten bestonden.

In 1780 is de herberg mét gevelsteen verhuisd naar het vierde huis voorbij de Wijde Koestraat, zo’n 260 meter verderop. Dat is misschien wel de reden dat daar ook een halte van de trekschuit was. Maar het kan ook andersom zijn… Hier was de stalhouderij en de wisselplaats voor de trekpaarden van de trekschuit. Kort voor 1900 was het pand, Noordvliet 85, een stadsboerderij van de familie Zwaard. Hun koeien liepen door de Wijde Koestraat naar de weidelandjes aan de Zuidbuurt.

In 1962 is het pand van De Goude Leeuw afgebroken. De gevelsteen is toen gered en opgeslagen. In 2019 is de steen gerestaureerd, opnieuw verguld en ingekleurd en herplaatst aan de Veerstraat 29, vlakbij de oorspronkelijke herberg. Met dank aan de Historische Vereniging Maassluis.

++++++++++++++++++++

Even before Maassluis became independent (1614), the inn ‘De Goude Leeuw’ (The Golden Lion) was standing quite nearby, on the ‘Noordvliet’, opposite the iron bridge at your right hand side. The inn had a remarkable stone tablet in the front showing a leaping lion in gold on a blue background. This façade stone was useful to find the inn, for house numbers were not in use yet.

The stable will have been aside or behind the inn. Many travellers travelled by carriage or by horse. The inn was conveniently situated for the tow barge, which departed here from the ‘Veerstraat’ (behind you) and sailed to Delft.

The ferry to Den Briel was in the harbour, on the other side of the sea dyke at your far left. Porters were available to take the guests’ luggage from the boat to the inn by wheelbarrow. So the village was a transfer point of various means of transport and travellers could stay overnight before traveling further. They had a choice from two hostels. The ‘Moriaan’ at the harbour side was an expensive and busy establishment. The ‘Goude Leeuw’ was quieter and more affordable. Although the small bedsteads did not appeal to every guest. Especially foreign guests were not used to that.

The innkeeper of the ‘Goude Leeuw’ was also an alderman in Maassluis. The administration of justice in the village was entrusted to him. The inn also served as a court house, especially for guardianship cases. The catering was well organized in this way. Although some complaints could be heard about the food.

In 1780 the inn, the stone tablet included, moved to the fourth house beyond the ‘Wijde Koestraat’, some 260 meters further down. That might be the reason that there was also a stop for the tow barge over there. But it can be the other way around as well… The stable and the exchange place for the tow barge horses were here. Shortly before 1900 the building, numbered 85 Noordvliet by then, was in use as a city farm owned by the Zwaard family. Their cows walked through the ‘Wijde Koestraat’(Wide Cow street) to the pasture lands in the ‘Zuidbuurt’.

The building of the ‘Goude Leeuw’ was demolished in 1962. The stone tablet was saved and stored. In 2019 the tablet was restored, regilded, recoloured and replaced here at 29 Veerstraat, quite nearby the original inn. Thanks to the Historical Society Maassluis.

++++++++++++++++++++

Restauratie en plaatsing is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van

  • Provincie Zuid-Holland Erfgoedlijn Trekvaarten 2018
  • Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
  • DeltaPORT Donatiefonds
  • De Groot Fonds
  • Govert van Wijnstichting (donateur)