De verdwenen Moriaan

(Scroll for the English version)

EEN LUXE LOGEMENT

Op deze plaats stond ooit herberg De Moriaan. Maassluis was in de 17e eeuw welvarend. De visserij zorgde voor veel werk en er waren ook veel herbergen te vinden. Goede wegen waren er bijna niet en het meeste vervoer ging in het land met trekschuiten. Naar belangrijke plaatsen als Brielle ging een veerdienst. Maassluis lag op een belangrijke kruising van die waterwegen. Hier was een overstappunt van verschillende vervoermiddelen en konden reizigers overnachten voor ze verder reisden. Een van de grootste herbergen was De Moriaan met zo’n 15 slaapplaatsen. Soms sliepen er belangrijke gasten, zoals de Hollandse stadhouders.

Het logement stond hier vanaf ongeveer 1610 tot 1939 met als blikvanger de beeltenis van een Moor die vanaf de gevel over het water van de haven keek. Niet iedereen kon lezen en figuren aan de gevels waren voor hen een bewegwijzering. De buste van een ‘Moor’ was populair als naam en gevelversiering van een ‘internationaal’ logement. Zo zou dit type beeld doen denken aan de ontmoetingen van zeelieden tijdens hun verre tochten. De Moor was het symbool voor lekker, maar vooral bijzonder eten. Tot in de 19e eeuw kon men in deze herberg de paarden drenken, voeren en verversen als men op weg was naar de omliggende steden en dorpen.

Na een verbouwing in 1737 was De Moriaan een logement met 15 slaapplaatsen waaronder 8 ledikanten. De andere 7 zullen bedsteden zijn geweest. Het was tevens het culturele centrum van de plaatselijke notabelen. Het diende als koffiehuis, postkantoor, vergadercentrum en plaats van openbare veilingen.

Rond 1900 werd de Moriaan via de tuin verbonden met het Vereenigingsgebouw aan de Zuiddijk. Het Vereenigingsgebouw was centrumpunt voor bijeenkomsten en uitvoeringen. Hier traden o.a. ook acteurs met grote namen op zoals bv. Fien de La Mar en Albert van Dalsum. Veel verenigingen, zowel lokaal als landelijk hielden hier hun jaarlijkse vergaderingen of uitvoeringen van toneel, muziek of bal.

Maassluis groeide gestaag en de wens ontstond voor een nieuw stadhuis. Dat moest komen op de plaats van De Moriaan tegenover het oude Raadhuis. De sloop van het gebied rond De Moriaan vond plaats in 1939. De buste van de Moriaan verhuisde naar Haven 29. Hij hangt daar nog altijd.

De geplande nieuwbouw is nooit doorgegaan. Jarenlang bleef het een lege plek. De Maassluizers noemde die De Put. In 1983 werden de huizen gebouwd die er nu staan.

++++++++++++++++++++

A LUXURY LODGING

Inn De Moriaan once stood on this spot. Maassluis was prosperous in the 17th century. The fishing provided a lot of work and there were many inns to be found. There were hardly any good roads and most transport in the country was done by tow barges in canals. Ferry services across rivers went to important places like Brielle. Maassluis was located at an important intersection of those waterways. Here was a transfer point for various means of transport and travelers could spend the night before traveling on. One of the largest inns was De Moriaan (The Moor) with some 15 sleeping places. Sometimes important guests slept there, such as the Prime Ministers of The Republic of the Seven United Netherlands, as our country was named before it became todays kingdom.

The inn stood here from about 1610 to 1939, with the image of a Moor looking out over the water of the harbor as the eye-catcher. Not everyone could read and figures on the façades were signposts for them. The bust of a ‘Moor’ (a man with a dark appearance) was popular as the name and facade decoration of an “international” inn. For example, this type of image would be reminiscent of the encounters of sailors during their distant journeys. The Moor was the symbol for tasty, but most of all special food. Until the 19th century, this inn allowed people to water, feed and refresh the horses on their way to the towns and villages further on.

After a renovation in 1737, De Moriaan was a guest house with 15 sleeping places, including 8 box beds. The other 7 will have been bedsteads. It was also the cultural center of the local dignitaries. It served as a coffee house, post office, conference center and site of public auctions.

Around 1900, the Moriaan was connected via the garden to the Community Centre in the street around the corner. This was the town’s place for meetings and performances. Locals as well as actors with big names performed here. Many associations, both local and national, held their annual meetings or performances of theater, music or ball here.

Maassluis grew steadily and the wish came up for a new town hall. That was to be built at the place of De Moriaan, opposite the old Town Hall. The demolition of the area around De Moriaan took place in 1939. The bust of the Moriaan moved to Haven 29, further down the Quay. It is still hanging there.

The planned new construction never went ahead. For years it remained an empty place. The inhabitants called it De Put (The Pit). The houses that are now standing here were built in 1983.