Zij kwamen nooit meer thuis

(Scroll for the English version)

In 1933 komt Hitler in Duitsland aan de macht. Hij verandert het land in een dictatuur. Hij wil van Duitsland een wereldmacht maken, het Derde Rijk. Zeven jaar later heeft hij een groot deel van West-Europa veroverd en bezet. Ook Nederland, in mei 1940, in een paar dagen tijd. Hitler begint snel met het bouwen van een kustverdediging, van Noorwegen tot Zuid-Frankrijk. Langs die hele kust legert hij troepen die met zwaar geschut vijandelijke schepen kunnen beschieten. De verdediging bij Hoek van Holland is extra zwaar omdat hier de Rijn in zee uitmondt. Bovendien ligt Rotterdam 30 km stroomopwaarts aan die rivier. Die stad heeft een uitgebreid havengebied met grote scheepswerven. Hitler gebruikt die als deel van zijn oorlogsindustrie.

Groot Brittannië, Australië, Canada, de Verenigde Staten van Amerika en nog meer landen sluiten een verbond om samen Hitler-Duitsland te verslaan, de ‘geallieerden’. Een belangrijk wapen daarbij wordt gevormd door hun luchtmacht. In Engeland worden talloze vliegvelden aangelegd. Daarvandaan vertrekken bommenwerpers om Duitse doelen te bombarderen en jachtvliegtuigen om de bommenwerpers te verdedigen.

Donderdagavond 28 augustus 1941 stijgt een groep van zeventien Blenheim bommenwerpers op van het vliegveld Watton in Oost-Engeland (ter hoogte van Alkmaar). De groep krijgt de opdracht om een aanval te doen op de schepen en installaties in de Rotterdamse havens. De bommenwerpers krijgen ter bescherming begeleiding van vierentwintig Engelse Spitfire jachtvliegtuigen.

Een deel van de Spitfires draait naar het noordwesten en de overige jachtvliegtuigen naar het zuidoosten. Deze tweede groep Spitfires moet het Rotterdamse doelgebied veiligstellen voor tegenaanvallen van de Duitse luchtmacht. Hierdoor zullen de zeventien bommenwerpers hun lading kunnen laten vallen op hun doelen. Na de aanval moeten de Blenheims in noordwestelijke richting vliegen, waar de eerste groep Spitfires de bommenwerpers zal opwachten. De tweede groep moet dan voor rugdekking zorgen door de Blenheims vanuit het zuiden te volgen. Het plan zal echter rampzalig verlopen.

Terwijl de Blenheims, ondanks zware verliezen, hun aanval uitvoeren raken de Spitfires boven het gebied rond Maassluis in gevecht met Duitse Messerschmitt jachtvliegtuigen. Naderhand blijkt dat zeven Blenheims en twee Spitfires niet terugkeren op hun basis in Engeland. Eén van de bommenwerpers stort neer in Maassluis.
Deze Blenheim V6436 wordt op de terugweg naar zijn basis getroffen door afweergeschut van Duitse oorlogsschepen in de Maassluise Buitenhaven. De bemanningsleden van de bommenwerper, jonge kerels van 23, 25 en 34 jaar, zullen nooit beseft hebben wat hen overkwam. Even na acht uur ’s avonds crasht de Blenheim met een enorme klap in het weiland van Chardon, waar nu dit monument staat. Na de crash wordt de omgeving direct afgezet door Duitsers om de toesnellende nieuwsgierigen bij het wrak vandaan te houden.

Nadat de Duitsers de restanten van de Blenheim hebben opgeruimd, krijgt de Maassluise politie opdracht de verspreide resten van de bemanning te bergen. De politie vraagt hiervoor twee Maassluise EHBO’ers. Zwijgend en met moeite doen zij hun werk. Alle resten leggen ze in één kist. Twee dagen later brengen Duitse soldaten de kist naar Hoek van Holland om hem daar te begraven. De identiteit en het herkenningsteken van het vliegtuig hebben zij dan nog niet kunnen vaststellen.
Op 1 september 1941 worden de drie vliegers met nog zes andere omgekomen vliegers van Britse Koninklijke Luchtmacht met Duitse militaire eer begraven op de Algemene Begraafplaats in Hoek van Holland.

++++++++++++++++++++

THEY NEVER RETURNED HOME

In 1933 Hitler comes to power in Germany. He turns the country into a dictatorship. He wants to make Germany a world power, the Third Reich. Seven years later he conquered and occupied a large part of Western Europe. The Netherlands too, in May 1940, within a few days. Hitler quickly begins to build a coastal defence line from Norway to the south of France. Along that entire coast, he places troops that can shell enemy ships with heavy artillery. The fortifications at Hoek van Holland are extra tough because the Rhine flows into the sea here. Moreover, Rotterdam is located 30 km upstream on that river. That city has an extensive port area with large shipyards. Hitler uses it as part of his war industry.

Great Britain, Australia, Canada, the United States of America and more countries form an alliance to together defeat Hitler-Germany, the ‘allied forces’. An important weapon in this is formed by their air force. Numerous airports are being built in England. From there, bombers depart to bomb German targets and fighters to defend the bombers.

On Thursday evening, August 28, 1941, a group of seventeen Blenheim bombers takes off from Watton airfield in East England (at a latitude little above Amsterdam). The group is ordered to attack the ships and installations in the ports of Rotterdam. The bombers are escorted by twenty-four English Spitfire fighters for protection.

Some of the Spitfires are turning to the northwest and the rest of the fighters to the southeast. This second group of Spitfires has to secure the Rotterdam target area against counter-attacks by the German air force. This will allow the seventeen bombers to drop their payload on their targets. After the attack, the Blenheims must fly in a northwesterly direction, where the first group of Spitfires will await the bombers. The second group must then provide cover by following the Blenheims from the south. However, the course of the plan turns out to be disastrous.

While the Blenheims, despite heavy losses, carry out their attack, the Spitfires over the area around Maassluis come into battle with German Messerschmitt fighters. Afterwards, it appears that seven Blenheims and two Spitfires do not return to their base in England. One of the bombers crashes in Maassluis. This Blenheim V6436 is hit by anti-aircraft fire from German warships in the Maassluise Outer Harbour on its way back to its base. The crew of the bomber, young guys aged 23, 25 and 34, will never have realized what hit them. Just after eight o’clock in the evening, the Blenheim crashes with a huge bang in the farm field of Chardon, where this monument now stands. After the crash, the area is immediately cordoned off by Germans to keep the rushing curious away from the wreckage.

After the Germans have cleared up the remains of the Blenheim, the Maassluis police are ordered to salvage the widespread remains of the crew. The police ask two first aiders in Maassluis for this. Silently and sick they do their work. They put all the remains in one coffin. Two days later, German soldiers bring the coffin to Hook van Holland to bury it there. They have not yet been able to determine the identity and identification of the aircraft. On 1 September 1941, the three pilots and six other killed pilots of the British Royal Air Force were buried with German military honors at the General Cemetery in Hook van Holland.