Beleid

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze beleidsactiviteiten. Wij onderscheiden daarbij de volgende onderdelen:

Doelstellingen

De vereniging stelt zich ten doel:
het vastleggen en verzamelen van al datgene wat betrekking heeft op de geschiedenis van Maassluis, het beschermen en bewaren, dan wel doen beschermen en bewaren van historische stadsgezichten, historische landschappen, monumenten, gebouwen, bouwwerken en voorwerpen, onderdelen en restanten van gebouwen en bouwwerken, alsmede van bouwwerken, voorwerpen of restanten daarvan in de bodem of vindplaatsen daarvan in het verleden dan wel voor het onderzoek van het verleden van Maassluis en voorts al hetgeen daarmede verband houdt, een en ander in de ruimste zin des woords.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

Beloningsbeleid

Er is geen sprake van een dienstverband tussen de HVM en een vrijwilliger. Wel krijgen vrijwilligers een kader mee in de vorm van een taak- of functieomschrijving, waarbinnen zij hun werk doen. Dat maakt duidelijk wat er van hun verlangd wordt en het stelt hen in staat redelijk autonoom te werk te gaan. Alhoewel vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is, maken vrijwilligers ook voortdurend de afweging of het past in hun tijdsbesteding in relatie tot werk, studie, partner of gezin, en zeker zo belangrijk: of ze het nog leuk en nuttig vinden.

Buiten een declaratieregeling ontvangen de vrijwilligers voor hun inspanningen verder geen financiële vergoeding. Hun beloning bestaat voornamelijk uit de (maatschappelijke) waardering die de HVM ondervindt als gevolg van haar activiteiten en producten. Daarnaast ontvangen zij af en toe een schouderklop of compliment. Voor het grootste deel ontlenen zij hun motivatie vooral aan de eigen voldoening bij te dragen aan iets nuttigs. Onze vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden meestal in de anonimiteit. De HVM leunt zwaar op het korps vrijwilligers.

Beleidsplan

Het beleidsplan legt na een korte analyse van de huidige toestand de toekomstvisie van de HVM vast, zodat alle betrokkenen en belangstellenden daar kennis van kunnen nemen en kunnen implementeren in hun activiteiten.
Het beleidsplan 2017 – 2027 is hier te downloaden als PDF.

Jaarverslag

Met het jaarverslag beoogt het bestuur een getrouw beeld te schetsen van de beleidsuitvoering in het voorgaande kalenderjaar.
Het jaarverslag van 2023 is hier te downloaden als PDF.

Financieel jaaroverzicht

Het financieel jaaroverzicht biedt een nauwkeurig inzicht in de financiële resultaten van het voorgaande boekjaar.
Het overzicht van 2023 is hier te downloaden als PDF. U vindt het na het verslag van de secretaris.

Statuten

De wijziging in de wet WBTR uit 2021 stelde het niet verplicht om de statuten aan te passen. Het bestuur heeft toch gemeend enige zaken in de statuten te verduidelijken en specifiek te noemen. Hiertoe zijn door verschillende mensen in en rond het bestuur wijzigingen opgesteld. Deze wijzigingen zijn in de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering toegelicht door de secretaris en door de leden goedgekeurd. Het enige dat nog ontbreekt is een advies van de notaris, waar deze wijzigingen nu zijn ingediend. Wanneer de notaris klaar is met zijn eindoordeel en er geen grote wijzigingen meer nodig blijken te zijn, zullen deze nieuwe statuten in een officiële akte worden verleden en vervolgens op onze website worden gepubliceerd. De huidige statuten zijn hier te downloaden als pdf. Het huishoudelijk reglement is hier te downloaden als pdf.

Protocol AVG

Binnen de Historische Vereniging Maassluis (HVM) nemen we de bescherming van onze gegevens erg serieus. Begin 2018 hebben we hard gewerkt om te kunnen voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese privacywetgeving is per 25 mei 2018 van kracht. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om u meer inzicht te kunnen bieden in de manier waarop we persoonlijke gegevens verwerken.

Hier kunt u Privacy reglement en Privacy beleid in zien.