Beleid

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze beleidsactiviteiten. Wij onderscheiden daarbij de volgende onderdelen:

  • Doelstellingen
  • Beloningsbeleid
  • Beleidsplan
  • Jaarverslag
  • Financieel jaaroverzicht
Doelstellingen

De vereniging stelt zich ten doel:
het vastleggen en verzamelen van al datgene wat betrekking heeft op de geschiedenis van Maassluis, het beschermen en bewaren, dan wel doen beschermen en bewaren van historische stadsgezichten, historische landschappen, monumenten, gebouwen, bouwwerken en voorwerpen, onderdelen en restanten van gebouwen en bouwwerken, alsmede van bouwwerken, voorwerpen of restanten daarvan in de bodem of vindplaatsen daarvan in het verleden dan wel voor het onderzoek van het verleden van Maassluis en voorts al hetgeen daarmede verband houdt, een en ander in de ruimste zin des woords.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  1. Het bundelen van kennis en het stimuleren van verdere studie over de historie van Maassluis;
  2. Het organiseren van evenementen ten doel hebbend het verleden van Maassluis in de publieke belangstelling te brengen;
  3. Het verkrijgen van faciliteiten voor de leden;
  4. Het verwerven van eigendom en bezittingen van historisch belang;
  5. Voorts alle niet genoemde activiteiten die tot het beoogde doel dienstig zijn.

 

Beloningsbeleid

Er is geen sprake van een dienstverband tussen de HVM en een vrijwilliger. Wel krijgen vrijwilligers een kader mee in de vorm van een taak- of functieomschrijving, waarbinnen zij hun werk doen. Dat maakt duidelijk wat er van hun verlangd wordt en het stelt hen in staat redelijk autonoom te werk te gaan. Alhoewel vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is, maken vrijwilligers ook voortdurend de afweging of het past in hun tijdsbesteding in relatie tot werk, studie, partner of gezin, en zeker zo belangrijk: of ze het nog leuk en nuttig vinden.
Buiten een geringe kilometervergoeding ontvangen de vrijwilligers voor hun inspanningen verder geen financiële vergoeding. Hun beloning bestaat voornamelijk uit de (maatschappelijke) waardering die de HVM ondervindt als gevolg van haar activiteiten en producten. Daarnaast ontvangen zij af en toe een schouderklop of compliment. Voor het grootste deel ontlenen zij hun motivatie vooral aan de eigen voldoening bij te dragen aan iets nuttigs. Onze vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden meestal in de anonimiteit. De HVM leunt zwaar op het korps vrijwilligers.

Beleidsplan

Het beleidsplan legt na een korte analyse van de huidige toestand de toekomstvisie van de HVM vast, zodat alle betrokkenen en belangstellenden daar kennis van kunnen nemen en kunnen implementeren in hun activiteiten.
Echter, vanwege de omvang van het volledige document is het uitsluitend in de vorm van een pdf-file beschikbaar en hier te downloaden.

 

Jaarverslag

Met het jaarverslag beoogt het bestuur een getrouw beeld te schetsen van de beleidsuitvoering in het voorgaande kalenderjaar.
Ook in dit geval is, vanwege de omvang van het volledige document, dit jaarverslag uitsluitend in de vorm van een pdf-file beschikbaar en hier te downloaden.

 

Financieel jaaroverzicht

Het financieel jaaroverzicht biedt een nauwkeurig inzicht in de financiële resultaten van het voorgaande boekjaar.
Dit overzicht is uitsluitend in de vorm van een pdf-file beschikbaar en hier te downloaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBN0065.jpg

HVM ook op FaceBook

Go to top